Publications

Export 15 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Jinghua Guo  [Clear All Filters]
Journal Article
Kim, Hyo Won, Hun Park, Ji Soo Roh, Jae Eun Shin, Tae Hoon Lee, Liang Zhang, Young Hoon Cho, Hee Wook Yoon, Vanessa J Bukas, Jinghua Guo, Ho Bum Park, Tae Hee Han, and Bryan D McCloskey. "Carbon Defect Characterization of Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide Electrocatalysts for the Two-Electron Oxygen Reduction Reaction." Chemistry of Materials 31.11 (2019) 3967 - 3973.
Brena, B., Guorong V Zhuang, A. Augustsson, Gao Liu, J. Nordgren, Jinghua Guo, Philip N Ross, and Y. Luo. "Conformation dependence of electronic structures of poly(ethylene oxide)." Journal of Physical Chemistry B 109 (2005) 7907-7914.
LiangZhang,, Min Ling, Jun Feng, Gao Liu, and Jinghua Guo. "Effective electrostatic confinement of polysulfides in lithium/sulfur batteries by a functional binder." Nano Energy 40 (2017) 559 - 565.
Kim, Hyo Won, Michael B Ross, Nikolay Kornienko, Liang Zhang, Jinghua Guo, Peidong Yang, and Bryan D McCloskey. "Efficient hydrogen peroxide generation using reduced graphene oxide-based oxygen reduction electrocatalysts." Nature Catalysis 1.4 (2018) 282 - 290.
Haregewoin, Atetegeb Meazah, Lydia Terborg, Liang Zhang, Sunhyung Jurng, Brett L Lucht, Jinghua Guo, Philip N Ross, and Robert Kostecki. "The electrochemical behavior of poly 1-pyrenemethyl methacrylate binder and its effect on the interfacial chemistry of a silicon electrode." Journal of Power Sources 376 (2018) 152 - 160.
Zhang, Liang, Elad Pollak, Wei-Cheng Wang, Peng Jiang, Per-Anders Glans, Yuegang Zhang, Jordi Cabana, Robert Kostecki, Chinglin Chang, Miquel Salmeron, Junfa Zhu, and Jinghua Guo. "Electronic structure study of ordering and interfacial interaction in graphene/Cu composites." Carbon 50.14 (2012) 5316-5322.
Ji, Liwen, Mumin Rao, Haimei Zheng, Liang Zhang, Yuanchang Li, Wenhui Duan, Jinghua Guo, Elton J Cairns, and Yuegang Zhang. "Graphene oxide as a sulfur immobilizer in high performance lithium/sulfur cells." Journal of the American Chemical Society 133.46 (2011) 18522-18525.
Lin, Zhan, Caiyun Nan, Yifan Ye, Jinghua Guo, Junfa Zhu, and Elton J Cairns. "High Performance Lithium/Sulfur Cells with a Bi-functionally Immobilized Sulfur Cathode." Nano Energy 9 (2013) 408-416.
Cheng, Lei, Cheng Hao Wu, Angelique Jarry, Wei Chen, Yifan Ye, Junfa Zhu, Robert Kostecki, Kristin A Persson, Jinghua Guo, Miquel Salmeron, Guoying Chen, and Marca M Doeff. "Interrelationships among Grain Size, Surface Composition, Air Stability, and Interfacial Resistance of Al-Substituted LiLa.." ACS Applied Materials & Interfaces 7.32 (2015) 17649 - 17655.
Ai, Guo, Yiling Dai, Yifan Ye, Wenfeng Mao, Zhihui Wang, Hui Zhao, Yulin Chen, Junfa Zhu, Yanbao Fu, Vincent S Battaglia, Jinghua Guo, Venkat Srinivasan, and Gao Liu. "Investigation of surface effects through the application of the functional binders in lithium sulfur batteries." Nano Energy 16 (2015) 28-37.
Bui, Ngoc T, Hyungmook Kang, Simon J Teat, Gregory M Su, Chih-Wen Pao, Yi-Sheng Liu, Edmond W Zaia, Jinghua Guo, Jeng-Lung Chen, Katie R Meihaus, Chaochao Dun, Tracy M Mattox, Jeffrey R Long, Peter Fiske, Robert Kostecki, and Jeffrey J Urban. "A nature-inspired hydrogen-bonded supramolecular complex for selective copper ion removal from water." Nature Communications 11.1 (2020).
Ling, Min, Liang Zhang, Tianyue Zheng, Jun Feng, Jinghua Guo, Liqiang Mai, and Gao Liu. "Nucleophilic substitution between polysulfides and binders unexpectedly stabilizing lithium sulfur battery." Nano Energy 38 (2017) 82 - 90.
Liu, Deang, Michael Fina, Jinghua Guo, Xiaobo Chen, Gao Liu, Stephen G Johnson, and Samuel S Mao. "Organic light-emitting diodes with carbon nanotube cathode-organic interface layer." Applied Physics Letters 94.1 (2009).
Wang, Hui, Xuefei Feng, Ying Chen, Yi-Sheng Liu, Kee Sung Han, Mingxia Zhou, Mark H Engelhard, Vijayakumar Murugesan, Rajeev S Assary, Tianbiao Leo Liu, Wesley Henderson, Zimin Nie, Meng Gu, Jie Xiao, Chongmin Wang, Kristin A Persson, Donghai Mei, Ji-Guang Zhang, Karl T Mueller, Jinghua Guo, Kevin Zavadil, Yuyan Shao, and Jun Liu. "Reversible Electrochemical Interface of Mg Metal and Conventional Electrolyte Enabled by Intermediate Adsorption." ACS Energy Letters 5.1 (2020) 200 - 206.
Feng, Xuefei, Min-Kyu Song, Wayne C Stolte, David Gardenghi, Duo Zhang, Xuhui Sun, Junfa Zhu, Elton J Cairns, and Jinghua Guo. "Understanding the degradation mechanism of rechargeable lithium/sulfur cells: a comprehensive study of the sulfur–graphene oxide cathode after discharge–charge cycling." Physical Chemistry Chemical Physics 16.13 (2014) 16931-16940.