Publications

Export 15 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Zhihui Wang  [Clear All Filters]
2014
Xia, Ting, Wei Zhang, Zhihui Wang, Yuliang Zhang, Xiangyun Song, James Murowchick, Vincent S Battaglia, Gao Liu, and Xiaobo Chen. "Amorphous carbon-coated TiO2 nanocrystals for improved lithium-ion battery and photocatalytic performance." Nano Energy 6 (2014) 109-118.
Wang, Zhihui, Yanbao Fu, Zhengcheng Zhang, Shengwen Yuan, Khalil Amine, Vincent S Battaglia, and Gao Liu. "Application of Stabilized Lithium Metal Powder (SLMP®) in graphite anode – A high efficient prelithiation method for lithium-ion batteries." Journal of Power Sources 260 (2014) 57 - 61.
Zheng, Ziyan, Zhihui Wang, Xiangyun Song, Shidi Xun, Vincent S Battaglia, and Gao Liu. "Biomimetic Nanostructuring of Copper Thin Films Enhances Adhesion to the Negative Electrode Laminate in Lithium-Ion Batteries." ChemSusChem 7 (2014) 2853-2858.
Wang, Zhihui, Yulin Chen, Vincent S Battaglia, and Gao Liu. "Improving the performance of lithium–sulfur batteries using conductive polymer and micrometric sulfur powder." Journal of Materials Research 29.09 (2014) 1027-1033.
Wang, Zhihui, Yuliang Zhang, Ting Xia, James Murowchick, Gao Liu, and Xiaobo Chen. "Lithium-Ion Battery Performance of (001)-Faceted TiO2 Nanosheets vs. Spherical TiO2 Nanoparticles." Energy Technology 2.4 (2014) 376-382.
Dai, Kehua, Jing Mao, Zitao Li, Yuchun Zhai, Zhihui Wang, Xiangyun Song, Vincent S Battaglia, and Gao Liu. "Microsized single-crystal spinel LAMO for high-power lithium ion batteries synthesized via polyvinylpyrrolidone combustion method." Journal of Power Sources 248 (2014) 22-27.
Feng, Caihong, Le Zhang, Zhihui Wang, Xiangyun Song, Kening Sun, Feng Wu, and Gao Liu. "Synthesis of copper sulfide nanowire bundles in a mixed solvent as a cathode material for lithium-ion batteries." Journal of Power Sources 269 (2014) 550-555.
Dai, Kehua, Hui Zhao, Zhihui Wang, Xiangyun Song, Vincent S Battaglia, and Gao Liu. "Toward high specific capacity and high cycling stability of pure tin nanoparticles with conductive polymer binder for sodium ion batteries." Journal of Power Sources 263 (2014) 276-279.
Zhao, Hui, Zhihui Wang, Peng Lu, Meng Jiang, Feifei Shi, Xiangyun Song, Ziyang Zheng, Xin Zhou, Yanbao Fu, Guerfi Abdelbast, Xingcheng Xiao, Zhi Liu, Vincent S Battaglia, Karim Zaghib, and Gao Liu. "Toward practical application of functional conductive polymer binder for a high-energy lithium-ion battery design." Nano Letters 14 (2014) 6704–6710.