Publications

Export 11 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Chongmin Wang  [Clear All Filters]
2020
Yue, Yuan, Ning Li, Linze Li, Emily E Foley, Yanbao Fu, Vincent S Battaglia, Raphaële J Clément, Chongmin Wang, and Wei Tong. "Redox Behaviors in a Li-Excess Cation-Disordered Mn–Nb–O–F Rocksalt Cathode." Chemistry of Materials 32.11 (2020) 4490 - 4498.
Yue, Yuan, Ning Li, Linze Li, Emily E Foley, Yanbao Fu, Vincent S Battaglia, Raphaële J Clément, Chongmin Wang, and Wei Tong. "Redox Behaviors in a Li-Excess Cation-Disordered Mn–Nb–O–F Rocksalt Cathode." Chemistry of Materials 32.11 (2020) 4490 - 4498.
Wang, Hui, Xuefei Feng, Ying Chen, Yi-Sheng Liu, Kee Sung Han, Mingxia Zhou, Mark H Engelhard, Vijayakumar Murugesan, Rajeev S Assary, Tianbiao Leo Liu, Wesley Henderson, Zimin Nie, Meng Gu, Jie Xiao, Chongmin Wang, Kristin A Persson, Donghai Mei, Ji-Guang Zhang, Karl T Mueller, Jinghua Guo, Kevin Zavadil, Yuyan Shao, and Jun Liu. "Reversible Electrochemical Interface of Mg Metal and Conventional Electrolyte Enabled by Intermediate Adsorption." ACS Energy Letters 5.1 (2020) 200 - 206.
Zou, Lianfeng, Wengao Zhao, Haiping Jia, Jianming Zheng, Linze Li, Daniel P Abraham, Guoying Chen, Jason R Croy, Ji-Guang Zhang, and Chongmin Wang. "The Role of Secondary Particle Structures in Surface Phase Transitions of Ni-Rich Cathodes." Chemistry of Materials 32.7 (2020) 2884 - 2892.
Zou, Lianfeng, Wengao Zhao, Haiping Jia, Jianming Zheng, Linze Li, Daniel P Abraham, Guoying Chen, Jason R Croy, Ji-Guang Zhang, and Chongmin Wang. "The Role of Secondary Particle Structures in Surface Phase Transitions of Ni-Rich Cathodes." Chemistry of Materials 32.7 (2020) 2884 - 2892.
Zou, Lianfeng, Yang He, Zhenyu Liu, Haiping Jia, Jian Zhu, Jianming Zheng, Guofeng Wang, Xiaolin Li, Jie Xiao, Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Guoying Chen, and Chongmin Wang. "Unlocking the passivation nature of the cathode–air interfacial reactions in lithium ion batteries." Nature Communications 11.1 (2020).
Zou, Lianfeng, Yang He, Zhenyu Liu, Haiping Jia, Jian Zhu, Jianming Zheng, Guofeng Wang, Xiaolin Li, Jie Xiao, Jun Liu, Ji-Guang Zhang, Guoying Chen, and Chongmin Wang. "Unlocking the passivation nature of the cathode–air interfacial reactions in lithium ion batteries." Nature Communications 11.1 (2020).