Publications

Export 9 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Jun Feng  [Clear All Filters]
2020
Zheng, Zhiming, Hong-Hui Wu, Haodong Liu, Qiaobao Zhang, Xin He, Sicen Yu, Victoria Petrova, Jun Feng, Robert Kostecki, Ping Liu, Dong-Liang Peng, Meilin Liu, and Ming-Sheng Wang. "Achieving Fast and Durable Lithium Storage through Amorphous FeP Nanoparticles Encapsulated in Ultrathin 3D P-Doped Porous Carbon Nanosheets." ACS Nano 14.8 (2020) 9545 - 9561.
Liu, Haodong, Zhuoying Zhu, Qizhang Yan, Sicen Yu, Xin He, Yan Chen, Rui Zhang, Lu Ma, Tongchao Liu, Matthew Li, Ruoqian Lin, Yiming Chen, Yejing Li, Xing Xing, Yoonjung Choi, Lucy Gao, Helen Sung-yun Cho, Ke An, Jun Feng, Robert Kostecki, Khalil Amine, Tianpin Wu, Jun Lu, Huolin L Xin, Shyue Ping Ong, and Ping Liu. "A disordered rock salt anode for fast-charging lithium-ion batteries." Nature 585.7823 (2020) 63 - 67.
Pan, Yuelei, Xudong Cheng, Mengyao Gao, Yanbao Fu, Jun Feng, Hoda Ahmed, Lunlun Gong, Heping Zhang, and Vincent S Battaglia. "Dual-Functional Multichannel Carbon Framework Embedded with CoS 2Nanoparticles: Promoting the Phase Transformation for High-Loading Li–S Batteries." ACS Applied Materials & Interfaces 12.29 (2020) 32726 - 32735.
Liu, Zhimeng, Xin He, Chen Fang, Luis E Camacho‐Forero, Yangzhi Zhao, Yanbao Fu, Jun Feng, Robert Kostecki, Perla B Balbuena, Junhua Xhang, Jingxin Lei, and Gao Liu. "Reversible Crosslinked Polymer Binder for Recyclable Lithium Sulfur Batteries with High Performance." Advanced Functional Materials 30.36 (2020) 2003605.
Liu, Zhimeng, Xin He, Chen Fang, Luis E Camacho‐Forero, Yangzhi Zhao, Yanbao Fu, Jun Feng, Robert Kostecki, Perla B Balbuena, Junhua Xhang, Jingxin Lei, and Gao Liu. "Reversible Crosslinked Polymer Binder for Recyclable Lithium Sulfur Batteries with High Performance." Advanced Functional Materials 30.36 (2020) 2003605.